Carrousel 20 mei 2021

Indien u de volledige vergadering wilt zien klik op de foto!

Op 20 mei jongsleden is het plan Buitenstad behandeld in de carrousel. Dit is een voorvergadering om te kijken of een plan rijp is voor behandeling in de raad. 

De vergadering verloopt langs de volgende stappen:

  1. Insprekers van buiten mogen aanvullende informatie geven (er waren 6 insprekers).
  2. Raadsleden kunnen aanvullende vragen stellen aan de insprekers die de insprekers vervolgens beantwoorden.
  3. Raadsleden formuleren vervolgens de vragen aan het bestuur dat vertegenwoordigd wordt door wethouder Posthouwer.
  4. Posthouwer beantwoordt de vragen van de raadsleden.
  5. Raadsleden geven aan of het plan rijp is voor de raad en geven eventueel overwegingen mee aan de wethouder. 

Als werkgroep waren we één van de insprekers. Verder waren het omwonenden (waaronder een lid van de klankbordgroep), een ingehuurde begeleider van het expertteam en een vertegenwoordiger van de vereniging Heemschut. Door de indeling van de vergadering kwamen onderwerpen regelmatig terug. We hebben getracht deze per onderwerp te groeperen. Daarmee doen we de vergadering geen eer aan, maar we denken dat het overzichtelijker is.

Bouwen ja of nee

Zowel de insprekers als de raadsleden waren unaniem in hun oordeel dat het huidige invulling van het terrein een aanfluiting is voor Zaltbommel. De eens grootse werf verloedert al ruim 20 jaar en het kan zo niet langer. Over de vraag of het huidige plan de oplossing is, zijn de meningen verdeeld.  

Hoogte en massaliteit

De bewoner van Bolwerk de Kat die insprak vertelde dat ze erg voor het plan was. Alleen de bebouwing achter het huidige kantoor en de toren flats op de beide punten zijn te hoog. Ze gaf aan dat hier in de klankbord groep niet over gesproken kon worden. Er waren wel felle discussies, maar ruimte om hier iets mee te doen was er niet.

 

De vereniging Vestingstad gaf in haar presentatie aan dat de huidige buitenstad gezien de hoogte en massaliteit, maar vooral gezien de vormgeving niet bij het “DNA” van Zaltbommel past. Zaltbommel karakteriseert zich door een open blik naar de Waal. En haar stadsprofiel begint van laag naar wat hoger met daartussen enkele hogere torens waar je langs kunt kijken zodat er een zeer ruimtelijk gevoel is. Een gevoel dat versterkt wordt door de vele doorlopenede zicht- en looplijnen.

Door de geschetste massaliteit van de Buitenstad wordt de stad weggestopt achter een muur van flats waardoor er geen aansluiting meer is met de vestingstad. Door een andere inrichting (zie onder) die langzaam oploopt naar hogere gebouwen kun je net zoveel woningen kwijt, kijken meer mensen op de waal, blijven zichtlijnen behouden en past het geheel veel beter bij wat Zaltbommel is. 

Verschillende raadsleden gingen in op de hoogte en massaliteit. De hiervoor geschetste opmerking werd breed omarmd door de oppositiepartijen en de Christen Unie. Groep Melse ging hier het verst in en gaf aan dat het afbreken van de loods en het historiserend terugplaatsen van een soortgelijk gebouw en vreemde redenering is. Maar ook SP, D66, Fractie van der Schans en in mindere mate de PvdA vonden dat het wel een tandje minder kon. 

 

Groep Melse haalde de uitspraken van de wethouder in 2019 terug over dat er rekening gehouden zou worden met de bezwaren van de bewoners van Zaltbommel. Na een opsomming van deze bezwaren zoals verwoord in een motie uit 2019, gaf hij aan dat deze veranderingen niet terug te vinden waren in het plan. Behalve details was er niets veranderd. 

In zijn beantwoording van deze vragen was de wethouder niet duidelijk. Hij gaf aan dat er al iets verschoven was (een verdieping van de torenflat aan de havenmond naar de westkant). Verder vertelde hij dat een haven zich kenmerkt door loodsen, silo’s en daarmee door hoogteverschillen. En dat de hoge gebouwen, waardoor de grote hal niet meer de landmark is, dit karakter versterken.  Deze zijn daarvoor in het plan ingebracht. Waarom deze hoogteverschillen omhoog en niet omlaag moeten, gaf hij niet aan. Wel gaf hij aan dat het ook vanwege economische redenen was dat er gekozen was voor hoogbouw. De projectontwikkelaar moet ook verdienen. Op vragen van de raadsleden naar de winst en verliesrekening van het project, bleef hij vaag.

Cultuur historische waarden

De SP gaf aan dat ze de zienswijzen goed bestudeerd hadden. In zienswijze 94 werd aangegeven dat er jurisprudentie bij de Raad van Staten is dat de huidige wijze van beschrijven van de relatie tussen binnenstad en buitenstad niet kan. Hij wilde van de wethouder weten of dit zo was en of hij de garantie kon geven dat dit geen blokkade bij de verdere ontwikkeling zou worden. 

 

De wethouder, nadat hij ingefluisterd was, gaf aan dat hier zorgvuldig naar was gekeken en dat dit onderdeel “bullit-proof” in het plan verwerkt was.  

De inspreker van Heemschut (bewaker van cultureel erfgoed in Nederland) zei o.a.: “Het historisch stadsgezicht van Zaltbommel is in alle opzichten uniek en het is niet voor niets een rijks beschermd stadsgezicht. Daar kunt u trots op zijn, want nergens in Nederland vind dit riviergezicht zijn gelijke. Zorg ervoor dat dit beschermd stadsgezicht behouden blijft. Heemschut is van mening dat de hoogte en de grootte van de langs de rivier geplande woontorens aangepast moeten worden. Zaltbommel moet één stad blijven, Ook in het aangezicht.” Verder gaf ze aan dat als de raad grip wilde houden op het historisch erfgoed (kantoor, kraanbaan en hal) ze hier gemeentelijke monumenten van moeten maken.

 

Een aantal partijen gaven aan zich aangetrokken te voelen door deze redenering. Met name D66 en de SP waren hier het meest uitgesproken in maar ook andere sloten zich hierbij aan. Na een eerste terughoudendheid, zegde de wethouder toe dit te onderzoeken.  

Wie kunnen er wonen

Over de samenstelling van het type woningen was tijdens de behandeling van het definitief voorlopig ontwerp al een schriftelijke toezegging van de wethouder en de projectontwikkelaar gekomen dat er woningen van 200.000 euro in het plan opgenomen zouden worden.

 

Alle partijen behalve ZVV en SGP vonden dit nog steeds een belangrijk punt en wilden weten wat er van deze toezegging terecht was gekomen.  De PvdA  ging zelfs zover dat als dit niet schriftelijk overeengekomen was, dit een breekpunt voor het huidige plan was. Er was immers twee jaar verstreken en dan moet zo’n punt uit onderhandeld zijn. 

 

D66 gaf tevens aan dat het beperkt aanwezig zijn van goedkopere woningen ooit beargumenteerd werd door de noodzaak tot sanering van vervuilde grond. In het plan staat nu dat dit niet meer gebeurt omdat een en ander afgedekt wordt. 

 

De wethouder kwam eerst met een hoog over verhaal dat dit dure ontwikkeling was en dat ze hier nog over aan het onderhandelen waren.  Ook moest er binnen de wettelijke kaders wel gesaneerd worden. Na heel veel aandringen kwam naar voren dat hierover ook nu nog over onderhandeld wordt. Vervolgens koos hij voor zijn insteek met 10% woningen tussen de 200.000 en de 325.000 euro (NHG  garantie grens). Uiteindelijk gaf hij aan hier nog schriftelijk op terug te komen. 

Waterveiligheid

Waterveiligheid is een thema als eerste door de SGP aangesneden werd. Zij vroegen de wethouder of het bewust nemen van overstromingsrisico wel gewenst was. 

 

Ook D66 ging uitgebreid op dit onderwerp in. De Waal bij Zaltbommel is bottleneck tot Nijmegen en deze bottleneck wordt met 20 meter vernauwd naar 768 meter. Zij vroegen zich af hoe de wethouder hier tegen aan keek. 

 

De wethouder paradeerde beide vragen met de stelling dat hier in het verleden voor gekozen was en dat RWS geen bezwaar heeft. Op de vraag wie aansprakelijk is in de toekomst, ging hij niet in. 

Draagvlak onder de bevolking

Verschillende partijen hadden het over het draagvlak onder de bevolking van Zaltbommel. Alle partijen behalve SGP, VVD en ZVV gingen hier op in. Er bestaan grote zorgen over hoe de bevolking van Zaltbommel tegen dit plan aan kijkt en hoe er om wordt gegaan met het grote aantal zienswijzen en de 1126 ondertekenaars van de petitie van de vereniging. 

 

De wethouder stelde dat er goed naar de klankbordgroep geluisterd was (zie ook punt Hoogte en massaliteit) en verder waren er al 1000 mensen die zich ingeschreven hadden voor de nieuwsbrief van de gemeente. In een enquête onder deze ontvangers was 90% voor. 

 

Hoe verder?

In de komende tijd zal er achter de schermen druk gesproken worden over de plannen en hoe nu verder. Alle fracties waren het er over eens dat het plan in de raad van 10 juni besproken moet worden. Een aantal fracties gaf aan dat eigenlijk er nog teveel informatie ontbreekt om tot definitieve besluitvorming te komen. 

 

We zijn als vereniging heel benieuwd hoe dit in de komende tijd gaat lopen. Wel waren we aangenaam verrast door de post van de fractieleider van D66 (link).