Ontbrekende informatie

De werkgroep Buitenstad bestaat uit een aantal gewone burgers van Zaltbommel. Vanuit de visie van de vereniging heeft ze de plannen in detail doorgenomen en zaken gevonden die in haar ogen raar zijn / vraagtekens oproepen / etc. We nodigen iedereen uit om het concept bestemmingsplan te lezen, zijn of haar eigen mening te vormen en zijn/haar mening op papier te zetten. Stuur die ‘zienswijze’ vóór 16 september naar de gemeente, zodat ze daar weten hoe u over de plannen denkt.

 

De besluitvorming over de buitenstad is bepalend voor het gezicht van en op Zaltbommel gedurende minstens 100 jaar. De bevolking moet zich een oordeel kunnen vormen over de plannen en vervolgens moet de gemeenteraad hierover beslissen. Dit kan alleen als alle informatie op tafel ligt.  Onder “Ontbrekende informatie” hebben we alle zaken gegroepeerd waarvan het concept bestemmingsplan zelf zegt dat deze nog uitgezocht moet worden. 

 

We wensen jullie veel inspiratie!

Procedure, verantwoording en ontbrekende informatie

We vragen ons af of de procedure die voorligt ter behandeling van dit ontwerpbestemmingsplan wel valide is. De redenen daartoe zijn de volgende.

 1. Er is een enorme lijst van ontbrekende informatie of PM punten waar dit ontwerp bestemmingsplan (nog) geen informatie over geeft, de informatie nog niet bijgesloten heeft, onduidelijk over is, Deze lijst is van een dusdanige kwaliteit en lengte dat het voorliggende plan niet goed gefundeerd beoordeeld kan worden.

 

Daarbij snapt wethouder Posthouwer het niet als we het over bottlenecks hebben of als hij het DVO als een 2 dimensionaal plan presenteert in de carrousel en in de raad(zie ook elders op deze site onder: Onjuiste informatie)

Dit onvermogen leidt tot twee punten

 1. Het “Definitief Voorlopig Ontwerp” (what is in a name) is door de gemeenteraad op foute gronden goedgekeurd. Het besluit is dus laakbaar. Een zichzelf een beetje respecterende gemeenteraad zorgt er voor dat het besluit wordt teruggedraaid.
 2. De fouten van de wethouder en zijn entourage tonen dat zij de bestuurlijke capaciteiten missen om dit gebied op een correcte wijze te (laten) ontwikkelen. En dat betekent dat de provincie de volgende bestuurlijke laag is die verantwoordelijk wordt. Zij doet dat volgens de Omgeving Visie Gaaf Gelderland (OVGG). Een visie die duurzaamheid en verantwoordelijkheid nemen uitdraagt.

 

Uiteindelijk maakt het bestemmingsplan ook melding van het volgende:

 

 1. Economische uitvoerbaarheid; de projectontwikkelaar betaalt. Dat wil zoveel zeggen als dat de ontwikkelaar de kosten van het Programma van Eisen, het Definitief Voorlopig Ontwerp, dit ontwerp bestemmingsplan, de kosten van de projectleider en ambtelijke kosten betaalt. Dit maakt de gemeente (financieel) totaal afhankelijk. En kijk dan maar eens een gegeven paard in de bek. Dat valt niet mee en verklaart ook de bokkensprongen van de wethouder.

 

Als je het ontwerp bestemmingsplan doorleest valt het steeds op dat de gemeente Zaltbommel graag de verantwoordelijkheid voor zaken bij een ander legt en zelf geen enkel initiatief neemt tenzij het wettelijk moet. Zoals elders op deze site vermeldt, leidt dit tot een toename van risico’s en daarmee kostbare interventies op het gebied van waterveiligheid stroomopwaarts tot aan Nijmegen toe. Dit ten faveure van een private partij.

 

Wij als vereniging Vestingstad stellen voor om in dit bestemmingsplan op te nemen dat het eigen risico ook geldt voor financiële consequenties van het plan voor anderen, stroomopwaarts samen met: “Bouwen in deze vrijstellingsgebieden, is net als elders in het rivierbed op eigen risico. Ook hier is het Rijk niet aansprakelijk voor eventuele schade.”, het is expliciet het risico van de ontwikkelaar en deze kan hierop 1 op 1 op worden aangesproken. En expliciet NIET de gemeente of enige overheid of burger.

 

De volgende lijst toont dat er ook op het gebied van de ontbrekende informatie nog zoveel te doen is dat dit ontwerp bestemmingsplan met geen mogelijkheid goedgekeurd kan worden:

 1. In paragraaf 2.1.2 Besluit algemene regels ruimtelijke ordening is aangegeven dat er vrijstelling gevraagd is van rekenregel 6D met betrekking tot waterafvoer- en waterberging. Deze vrijstelling is nog niet ontvangen.
 2. Er is vrijstelling gevraagd om niet te hoeven te voldoen aan de watervergunning zodat toch buitendijks gebouwd mag worden. In de aankondigingsbrief bij dit voorontwerp bestemmingsplan is opgenomen: “Bij brief, gedateerd op 19 juli 2018 heeft het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat de gemeente Zaltbommel laten weten voornemens te zijn de kaarten uit bijlage IV bij het Waterbesluit aan te passen.” (paragraaf 2.1.3 beleidslijn grote rivieren).Dat is nog niet gebeurd
 3. De rijksoverheid heeft bepaald dat bij een bestemmingsplan klimaatadaptatie en duurzaamheid aandachtspunten zijn voor de uitwerking (paragraaf 2.1.6 Deltaplan ruimtelijke adaptie 2020). Dit is van groot belang aangezien de wijk rechtstreeks te maken krijgt met de gevolgen van klimaatverandering. Helaas zit deze uitwerking niet in het concept.
 4. Een ander punt in paragraaf 2.1.6 Deltaplan ruimtelijke adaptie 2020 is dat het rijk een stresstest heeft uitgevoerd voor alle gemeenten in Nederland. De resultaten zijn bij de gemeente bekend. Verder dan melden dat deze stresstest uitgevoerd is, komt het concept niet. Het lijkt ons verstandig de burgers te vertellen wat er in de stresstest staat, wat de gevolgen voor de buitenstad zijn en hoe de gemeente hier mee om wil gaan.
 5. In paragraaf 2.2.2 Waterhoogtes worden de alle hoogtes afhankelijk gemaakt van de een nog te onderzoeken waterveilige hoogte. Deze waterveilige hoogte wordt de hoogte van de ondergrond (de sokkel) waarop gebouwd wordt. Hiermee staan alle hoogtes in het plan op losse schroeven (dat wil zeggen behalve de minimum hoogte).
 6. In paragraaf 2.3.5 Programma duurzaamheid wordt gemeld dat de projectontwikkelaar een energiescan door het bureau Witteveen + Bos heeft uit laten voeren. Dit rapport zit niet in de bijlagen, waardoor bestemmingsplan niet beoordeeld kan worden op duurzaamheid (er worden in het concept alleen mogelijkheden genoemd, maar niet wat de gemeente er daadwerkelijk mee wil).
 7. In paragraaf 3.4 Archeologische vindplaatsen en monumenten wordt een deskresearch rapport aangehaald of een archeologisch onderzoek noodzakelijk is. De conclusie is dat dit niet zo is indien men niet dieper de grond in gaat dan 3 meter. Een gebouw van 7 of 9 verdiepingen kun je niet bouwen zonder te boren of te heien. Ook het implementeren van waterwarmtepompen gaat door deze bodemlaag heen. Het archeologisch onderzoek moet dus alsnog worden uitgevoerd.
 8. In paragraaf 5.2.5 grondwater wordt gemeld: “Na het meten van de grondwaterstanden en het uitvoeren van het milieukundig onderzoek en wanneer bekend is welk type ophoging wordt toegepast, dient geanalyseerd te worden in welke mate drainage vereist is.”
 9. In paragraaf 5.3 wordt het risico beoordeeld om de buitenstad op deze plek te bouwen. Uiteindelijk worden in paragraaf 5.3.4 alle risico’s samen beoordeeld (het zgn. groepsrisico). In het concept staat: “Voor de verantwoording van het groepsrisico moeten, naast de hoogte van het groepsrisico, enkele kwalitatieve elementen beschouwd worden, zoals scenario’s, zelfredzaamheid en bestrijdbaarheid”. Het gaat hier dus om de veiligheid van burgers die de Raad moet beoordelen. De informatie die het concept zegt dat daarvoor nodig is, is niet opgenomen. Hoe gaat de raad hierover dan beslissen?
 10. In de geluidsbelasting zijn de toekomstige ontwikkelingen ten aanzien van de containeroverslag bij Haaften (aan de overkant van de rivier) niet vermeld. De vraag is of deze meegenomen zijn bij de beoordeling (paragraaf 5.5 Geluid).
 11. In paragraaf 5.8 luchtkwaliteit staat: “Er bestaan inzake luchtkwaliteit derhalve geen belemmeringen voor de planvorming”. In de analyse wordt het scheepsvaartverkeer niet meegenomen. De gemeente Nijmegen sluit zijn havens voor het deel van de schepen dat sterk vervuilt (link). Hoe kan het zijn dat dat in Zaltbommel niet hoeft.
 12. In paragraaf 5.9 Natuur wordt vermeld dat er beschermde diersoorten aanwezig zijn. In oktober volgen de resultaten van een aanvullend onderzoek.
 13. In paragraaf 5.11 Klimaatadaptie staat: “Ook voor Buitenstad is een klimaatscan gedaan. Deze klimaatscan geeft inzicht in risico’s en mogelijke maatregelen. Bij het uitwerken van de plannen, zal verder invulling aan worden gegeven aan klimaatadaptatie en mogelijke maatregelen.” Het lijkt erop dat in de sub paragrafen daarna veelvuldig uit geciteerd wordt. Het rapport zelf is niet in de bijlage opgenomen.
 14. In paragraaf 5.13 M.E.R. beoordeling wordt geconcludeerd “Het project is getoetst op eventuele effecten op alle relevante milieuaspecten en geen van deze effecten wijzen op belangrijke nadelige gevolgen voor het milieu.” en daarom is er Milieu Effect Rapportage noodzakelijk. Een van de uitgangspunten hierbij is dat de vervuilde laag niet doorboord wordt. De vraag is of er niet geheid of geboord hoeft te worden en er geen warmtepomp installaties komen. Daarvoor geeft het concept geen uitsluiting. Dus volgens ons is deze conclusie voorbarig en is er waarschijnlijk wel een M.E.R. noodzakelijk.