Vervuilde grond

De werkgroep Buitenstad bestaat uit een aantal gewone burgers van Zaltbommel. Vanuit de visie van de vereniging heeft ze de plannen in detail doorgenomen en zaken gevonden die in haar ogen raar zijn / vraagtekens oproepen / etc. We nodigen iedereen uit om het concept bestemmingsplan te lezen, zijn of haar eigen mening te vormen en zijn/haar mening op papier te zetten. Stuur die ‘zienswijze’ vóór 16 september naar de gemeente, zodat ze daar weten hoe u over de plannen denkt.

 

Onder “vervuilde grond” hebben we beschreven wat we in het bestemmingsplan terug gevonden hebben over de aanwezig vervuiling en hoe Waalbommel en de gemeente hier mee om willen gaan (lekker laten zitten).

 

Het kan zijn dat onderwerpen bij meerdere kopjes horen en dus meerdere keren voorkomen.

 

We wensen jullie veel inspiratie!

Oud medewerkers van de werf hebben vaak aangegeven dat er veel vervuiling in de grond zit. En ze weten ook waar. Hydraulische olie van een pers, verfresten op de helling en overal stukken metaal. De langshelling is vol gestort met vervuilde puin, zeggen ze.

 

In 2019 is doorarcadis (zie rapport)  (en bevestigt door FUGRO) een onderzoek gedaan naar de vervuiling van de grond. De conclusie is dat “op basis van de gegevens van het vooronderzoek de locatie als ‘verdacht’ met betrekking tot het voorkomen van verontreinigingen dient te worden aangemerkt”. In de concept bestemmingsplan wordt het als volgt samengevat: “Op de locatie zijn diverse bodemonderzoeken uitgevoerd en hebben diverse bodembedreigende activiteiten plaatsgevonden die gerelateerd zijn aan de voormalige scheepswerf en de latere bouw- en constructie activiteiten door verschillende bouwbedrijven. Op basis van de bodemonderzoeken blijkt dat op de gehele locatie een ophooglaag tot circa 3,0 m -mv aanwezig is, bestaande uit puin, metaal, ijzer, glas, asfalt, kool en teerresten. Deze ophooglaag is heterogeen licht tot sterk verontreinigd met PAK, zware metalen en plaatselijk minerale olie.” (paragraaf 5.4)

 

Dit is een ernstige situatie en wel om meerdere redenen: In de plannen worden sokkels ( betonnen platen) voorzien, die de gebouwen dragen. De sokkels dekken de ondergrond volledig af. Het gebruik van deze sokkels maakt het dus vrijwel onmogelijk om later nog niet geschoonde en vervuilde gronden schoon te maken. Met ander woorden de vervuiling wordt met de sokkels onder een dikke laag beton afgesloten, zo denkt men.

 

Het lijkt ons dat de sokkels de flatgebouwen niet kunnen dragen en dat er ook geboord en geheid moet worden. Daarnaast wordt er in het bestemmingsplan melding gemaakt van het gebruik maken van waterwarmtepompen.

 

Het heien en boren leidt tot het doorbreken van de lagen waarin de vervuiling “opgesloten ligt”. Daarmee bestaat het risico op het verspreiden van het de vervuiling naar lagen waar het grondwater zich bevindt en er contact ontstaat met het oppervlaktewater. Maar erger, dat het boren en heien ook die waterlagen raken die behoren het 1000 jarig intrekgebied (grondwaterbeschermingsgebied waar het grondwater binnen duizend jaar bij een pompput voor de openbare drinkwatervoorziening kan zijn)  voor drinkwater. Dit is een wettelijk bepaald

 

Een Milieu Effect Rapportage moet gewoon gemaakt worden, vinden wij. Nu wordt getracht om geen M.E.R. te hoeven te schrijven (zie paragraaf 5.13 van het concept bestemmingsplan). Er wordt nu teveel naar achteren geschoven.

 

Het plan trekt dan een flinke wissel op de toekomst…….

 

En op het verleden.

 

Het verleden ja. De Buitenstad heeft een indrukwekkende historie met molens, schavotten, galgen en havens achter de rug. De archeologische artefacten liggen er nog en zullen door het heien en boren waarschijnlijk vernield worden. Reden temeer om of uit de grond te blijven, of deze schoon te maken en archeologisch onderzoek te doen.

Dan werken we echt volgens onze Nationale Omgevingsvisie (NOVI):

  • Combinaties van functies gaan voor enkelvoudige functies;
  • Kenmerken en identiteit van een gebied staan centraal;
  • Afwentelen wordt voorkomen.